چوب گرما دیده یا ترموود (THERMO WOOD)

ترمو وود یا چوب گرمادیده (چوب ترمو)، چوبی است که جهت افزایش دوام و اصلاح ساختار سلولی تحت شرایط خاص گرمادیده است. پی بردن به این نکته که فرایند گرما دادن چوب تاثیری بسزا در افزایش کارایی این محصول طبیعی دارد، احتملا کاملا اتفاقی بوده و با توجه به تجربه های بشری اتفاق افتاده و پس از انقلاب صنعتی و تکنولوژی در سالهای قبل روندی کاملا مهندسی شده پیدا کرده است. به ترمو وود  بعضا ترموود یا ترمووود نیز گفته می شود.

فرآیند تبدیل چوب طبیعی به چوب ترمو یا چوب گرمادیده امروزه بصورتی کاملا مکانیزه و منطبق بر دستور العمل ها و استانداردهای ویژه انجام می گیرد. فرایند تیدیل چوب طبیعی به ترمووود شامل 3 مرحله یا فاز است و در تمام این مراحل پارامترهای حرارت، میزان بخار آب و فشار ناشی از آن و نیز زمان بر محصول نهایی اثر گذاری مستقیم دارند.

error: