استانداردهای موزاییک بتنی ، ویژگی ها و آزمایشها

همانگونه که در مقاله آشنایی با موزاییک بتنی (سیمانی)، اشاره شد این محصول کاربرد گسترده ای بعنوان کفپوش فضاهای مختلف ساختمانها دارد. شیدارک در این مقاله شما را با استانداردهای موزاییک بتنی و آزمایشهای کنترل کیفی این محصول آشنا می کند.
موزاییک های بتنی با توجه به استفاده در فضای داخلی و خارجی استانداردهای جداگانه ای دارند.

استاندارد مرجع موزاییک بتنی
استاندارد بین المللی برای موزاییک بتنی (سیمانی) مورد مصرف در فضاهای داخلی و بیرونی به شماره DIN EN 13748-1,2 می باشد که استاندارد ملی ایران استاندارد شماره INSO 755-1,2 براساس آن تدوین شده است.
مشخصات و پارامترهای زیر در انتخاب موزاییک بتنی مهم هستند:
– ویژگی های ظاهری، ابعاد و شکل
– مقاومت شکست و مقدار بار شکست
– مقاومت سایشی
– مقاومت در برابر سر خوردن
– جذب آب
– مقاومت در برابر هوازدگی (این پارامتر برای موزاییک بتنی فضای بیرونی کاربرد دارد)

آزمایشهای موزاییک سیمانی فضای داخلی
مواد اولیه
برای تولید موزاییک سیمانی باید از مواد اولیه یکنواخت و مناسب استفاده شود و سیمانهای مصرفی نیز باید مطابق با استانداردهای ملی ایران باشد. همچنین آب و افزودنی های شیمیایی باید طبق استانداردهای ملی ایران باشند.
استانداردهای مرجع بشرح زیر هستند:
– استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ سال ۱۳۸۱ برای سنگدانه ها
– استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۷۴۸ سال ۱۳۹۰ برای آب اختلاط بتن
– استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۳۰ سال ۱۳۸۳ برای بتن، مواد افزودنی شیمیایی

محصول نهایی
کنترل کیفیت موزاییک بتنی تولید شده طبق موارد زیر انجام می شود:

استاندارد و الزامات ابعادی و ظاهری
انجام آزمایش ها باید روی موزاییک هایی باشد که سن آنها بیشتر از ۲۸ روز باشد.
برای موزاییک بتنی دولایه، ضخامت لایه رویی کفپوش موزاییک بتنی باید حداقل ۸ میلیمتر باشد. این الزام برای موزاییک بتن تک لایه کاربرد ندارد. اگر سطح موزاییک بتنی دارای برآمدگی، شیار و … باشد، ضخامت نمای رویی از پایین ترین قسمت شیاردار در نظر گرفته می شود که باید حداقل ۲ میلیمتر باشد. این آزمون با استفاده از کولیس و خط کش با دقت ۵/۰ میلیمتر و در ۳ نقطه برای هر بعد باید انجام شود.
رواداری ابعادی موزاییک های بتنی بشرح زیر است:
– طول و عرض قطعه: ۳/۰ % ±
– ضخامت قطعه: ۲± میلیمتر برای ضخامت کمتر از ۴۰ میلیمتر و ۳± برای ضخامت های بالای ۴۰ میلیمتر
– تفاوت بین هر دو ضخامت اندازه گیری شده برای یک موزاییک باید کمتر از ۳ میلیتر باشد.
– مسطح بودن لایه نما: انحراف از سطح لایه رویی موزاییک نباید از ۳/۰ % ± طول قطر بیشتر شود. این مورد برای موزاییک های مسطح می باشد و برای موزاییک برجسته کاربرد ندارد.
– در شرایط طبیعی، روی سطح موزاییک نباید برآمدگی، تورفتگی؛ پوسته پوسته شدن و یا ترک خوردگی داشته باشد که از فاصله ۲ متری دیده شود. رنگ موزاییک برای هر سفارش باید یکنواخت باشد.

مشخصات مکانیکی
– مقاومت شکست: میانگین مقاومت شکست نمونه ها باید بیشتر از ۵ مگاپاسکال و مقاومت هیچ نمونه ای هم نباید کمتر از ۴ مگاپاسکال باشد.
– بار شکست: برای موزاییک بتنی با سطح کمتر از ۱۱۰۰ سانتیمتر مربع نباید کمتر از ۵/۲ کیلونیوتن باشد. برای سطوح بزرگتر، این عدد نباید کمتر از ۳ کیلونیوتن باشد.
آزمایش مقاومت شکست توسط دستگاههای اعمال بار در مرکز موزاییک با دوتکیه گاه می تواند انجام شود. که اصول انجام آزمایش طبق شکل زیر است. فاصله تکیه گاهها باید حداقل برابر عرض نمونه (و دو سوم طول نمونه ) و قطر غلتک های  نشان داده شده هم باید ۲۰ میلیمتر باشد.

موزاییک بتنی شیدارک
نحوه اعمال بار در آزمایش مقاومت شکست (خمشی)

– مقاومت سایش: این آزمایش به روشهای چرخ پهن و بوهم انجام می شود. برای آزمایش چرخ پهن، طول سایش هیچ نمونه ای نباید از ۲۵ میلیمتر بیشتر شود. در آزمایش بوهم نیز نتیجه آزمون نباید از ۳۰cm3/50cm2 تجاوز کند.
دستگاه چرخ پهن: این آزمون با ساییدن نمای بالایی موزاییک به کمک ماده ساینده آلومینا ذوب شده (Al2O3) با اندازه دانه ۸۰ طبق استاندارد انجام می شود. نمونه دستگاه سایش در شکل زیر نشان داده شده است:

مطالعه مقاله بیشتر
استانداردهای چوب ترمو و مشخصات فنی - بخش دوم
موزاییک بتنی شیدارک
دستگاه چرخ پهن

آزمون بوهم: در این روش ورقه های مربعی یا مکعبی از نمونه روی دیسک ساینده بوهم قرار می گیرند و در مسیر آن ماده ساینده ریخته می شود. دیسک می چرخد و نمونه در برابر بار سایش ۲۹۴ نیوتنی برای تعداد چرخه مشخص قرار می گیرد. میزان سایش توسط کاهش ضخامت نمونه یا کاهش حجم نمونه تعیین می شود. در این روش ماده ساینده استاندارد، اکسید آلومینیوم مصنوعی می باشد.

دیسک چرخان بوهم

– مقاومت در برابر لغزش: موزاییک های سیمانی داخلی اگر سطح رویه آنها ساب نخورده و یا پرداخت نشده باشند، مقاومت رضایت بخشی در برابر سر خوردن دارند.
– جذب آب: جذب آب موزاییک بتنی نباید بیشتر از ۸% وزنی نمونه باشد. جذب آب سطحی موزاییک نیز نباید بیشتر از ۴/۰ گرم بر سانتیمترمربع باشد.
از دستگاه آونگی استاندارد برای انجام آزمایش مقاومت در برابر سر خوردن استفاده می شود. که شکل آن در زیر نشان داده شده است.

موزاییک بتنی شیدارک
دستگاه آونگ اصطکاکی

دستگاههای نشان داده شده انجام آزمایش در تصاویر جهت آشنایی شما علاقه مندان می باشد و در مقالاتی جداگانه شرح هر کدام از آزمایش ها ارائه خواهد شد.

آزمایشهای موزاییک سیمانی فضای بیرونی

برای موزاییک بتنی فضای بیرونی، پارامترهای کنترل کیفیت همانند موزاییک های فضای داخلی بوده و در اینجا مشخصاتی که مقادیر آن برای موزاییک بتنی بیرونی متفاوت از موزاییک داخلی است اشاره می شود:
– مقاومت شکست

رده های مقاومت شکست موزاییک سیمانی برای کاربرد بیرونی
رده نشانه میانگین مقاومت

مگاپاسکال

مقاومت هر نمونه

مگاپاسکال

۱- مقاومت کم ST ۳٫۵ ۲٫۸
۲- مقاومت متوسط TT ۴٫۰ ۳٫۲
۳- مقاومت زیاد UT ۵٫۰ ۴٫۰

– بار شکست:

رده های بار شکست
رده نشانه میانگین بار شکست KN بار شکست هر نمونه KN
۳۰ ۳T ۳٫۰ ۲٫۴
۴۵ ۴T ۴٫۵ ۳٫۶
۷۰ ۷T ۷٫۰ ۵٫۶
۱۱۰ ۱۱T ۱۱٫۰ ۸٫۸
۱۴۰ ۱۴T ۱۴٫۰ ۱۱٫۲
۲۵۰ ۲۵T ۲۵٫۰ ۲۰٫۰
۳۰۰ ۳۰T ۳۰٫۰ ۲۴٫۰

– مقاومت سایشی

رده های مقاومت سایش
رده نشانه روش چرخ پهن mm روش بوهم cm3/50cm2
۲- مقامت سایشی کم G ≤۲۶ ≤۲۶
۳- مقاومت سایشی متوسط H ≤۲۳ ≤۲۰
۴- مقاومت سایشی زیاد I ≤۲۰ ≤۱۸

– مقاومت در برابر هوازدگی: این آزمایش برای موازییک بتنی با کاربرد بیرونی  به صورت مقاومت در برابر چرخه ذوب و یخبندان انجام می شود و باید الزامات جدول زیر برآورده شود.

رده های مقاومت هوازدگی
رده نشانه جذب آب (درصد وزنی) کاهش جرم پس از چرخه یخ و ذوب – kg/m2
۲ B میانگین≤۶ بدون اندازه گیری عملکرد
۳ D بدون اندازه گیری عملکرد میانگین≤۱٫۰

نمونه منفرد≤۱٫۵

مطالب زیر را از دست ندهید

کفپوش بتنی – مشخصات، مزایا و کاربردها

کفپوش بتنی – مشخصات، مزایا و کاربردها در این مقاله شما با کفپوش بتنی یا به عبارتی کف بتنی، مشخصات و مزایای آن از طراحی تا راحتی در تعمیر و [...]

انواع رویه کفپوش بتنی – تمیزکردن و نگهداری آنها

انواع رویه کفپوش بتنی – تمیزکردن و نگهداری آنها شیدارک در مقاله کفپوش بتنی، کاربردهای این کفپوش را بیان کرد و در مقاله مزایا و معایب کفپوش بتنی نیز به [...]

مزایای کفپوش بتنی و معایب آن

کفپوش بتنی – مزایا و معایب شیدارک در مقاله کفپوش بتنی، به مشخصات و کاربردهای این کفپوش پرکاربرد در کفسازی ساختمانها پرداخت و در این مقاله نیز شما را با [...]

مقدمه ای برای کفپوش سردخانه – کفپوش بتنی

مقدمه ای برای کفپوش سردخانه – کفپوش بتنی شیدارک به عنوان مرجع تخصصی کفپوش، علاقه مندان را با انواع کفپوش ها آشنا کرده است، هرکفپوش مشخصات و کاربری خاص خود [...]

جهت ارتقا سطح کیفی مطالب لطفا به مقاله فوق امتیاز دهید. جهت امتیاز دهی بر روی ستاره مورد نظر کلیک کنید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیاز میانگین این مطلب5,00 می باشد.)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

error:
× چطور می‌تونم کمکتون کنم؟