استانداردهای سرامیک – آزمایش ها و تست ها

شیدارک پیرو انتشار مقاله سرامیکهای ساختمانی، در این مقاله شما را با انواع استانداردهای سرامیک و آزمایشهای موجود برای تعیین کیفیت سرامیک های ساختمانی آشنا می کند.
به لحاظ کلی سه فاکتور زیر در تعیین کیفیت سرامیک ها و کاشی ها مهم هستند:
۱) ابعاد و کیفیت سطح ۲) خواص فیزیکی و ۳) خواص شیمیایی
که خود به خواص زیر تقسیم بندی می شوند و جهت تعیین کیفیت سرامیک، باید مورد تست و آزمایش قرار گیرند:
– اندازه گیری ابعادی شامل طول، عرض و ضخامت سرامیک، مستقیم الخط و مستطیل بودن آن
– تخت بودن و کیفیت ظاهری سطح سرامیک
– جذب آب سرامیک
– نیروی شکست و مقاومت خمشی (مدول گسیختگی)
– مقاومت در برابر سایش عمقی (برای کاشی های بدون لعاب) و مقاومت در برابر سایش سطحی (کاشی های لعابدار)
– ضریب انبساط حرارتی خطی و مقاومت در برابر شوک حرارتی
– مقاومت در برابر حرارت و رطوبت (کاشی لعابدار)
– مقاومت در برابر یخ زدگی
– ضریب اصطکاک (لغزندگی)
– انبساط رطوبتی
– تفاوت رنگ های جزئی سرامیک ها
– مقاومت در برابر ضریه
– مقاومت در برابر لک پذیری، اسیدها و بازهای قوی

استاندارد سرامیک شیدارک
دستگاه آزمایش لغزندگی سرامیک در پای کار

موارد فوق شامل همه آزمایشات روی سرامیک ها است و باتوجه به نوع سرامیک و محل مصرف باید آزمایشات مربوطه روی آن انجام شود. بعنوان نمونه آزمایش مقاومت در برابر یخ زدگی برای سرامیکهای اجرا شده در فضای داخلی الزام ندارد.
استاندارد ملی ایران براساس استانداردهای بین المللی، آزمایش های مناسب برای تعیین کیفیت سرامیک ها را تدوین کرده است که در زیر به آنها اشاره می شود. لازم به ذکر است پیش عبارت شماره استانداردهای استاندارد ملی ایران پیشتر با ISIRI بیان می شد که اخیرا به INSO تغییر پیدا کرده است. به لحاظ عمومی کاشی های سرامیکی کف باید مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI-25 تجدید نظر پنجم به سال ۱۳۹۳ تولید شوند. این استاندارد یک استاندارد کلی بوده و تعاریف، ویژگی ها و دیگر آزمایشهای لازم برای تعیین مشخصات فنی سرامیکها در آن ذکر شده است. این استاندارد براساس استاندارد بین المللی ISO به شماره زیر تدوین شده است:

ISO 13006:2014, Ceramic tiles – Definitions, classification, characteristics and marking

کاشی های سرامیکی آنتی باکتریال و خودتمیز شونده هم باید علاوه بر خواص اشاره شده در استاندارد ISIRI-25، باید خاصیت ویژه آنتی باکتریال را طبق الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران ISIRI-14499 داشته باشند.
سرامیک های شیشه ای هم باید طبق استاندارد ملی ایران ISIRI-14496 تولید شوند.
کاشی های ضداسید هم باید الزامات ذکر شده در استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI-3051 را برآورده سازند.
با توجه به موارد فوق، شماره استاندارد نحوه آزمایش سرامیک های مختلف بشرح زیر هستند:

الف) خواص ظاهری
۱- استاندارد ملی ایران INSO-9169-2: تعیین ابعاد و کیفیت سطح کاشی های سرامیکی
لازم به ذکر است این استاندارد جایگزین استاندارد قدیمی ISIRI-3993 شده است.
این استاندارد برای سرامیک های کف و دیوار فضاهای داخلی و خارجی ساختمان و برای تعیین خواص زیر استفاده می شود:
مشخصات طول، عرض و ضخامت سرامیک، مستقیم الخط و مستطیل بودن سرامیک، تخت بودن و کیفیت سطح سرامیک با این استاندارد تعیین می شوند.

ب) خواص فیزیکی
۲- استاندارد ملی ایران INSO-9169-3: تعیین جذب آب، تخلخل ظاهری، چگالی نسب و توده ای کاشی های سرامیکی
لازم به ذکر است این استاندارد جایگزین استاندارد قدیمی ISIRI-3994 شده است.
این استاندارد برای سرامیک های کف و دیوار فضاهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود.

۳- استاندارد ملی ایران INSO-9169-4: تعیین مقاومت خمشی و نیروی شکست کاشی های سرامیکی
لازم به ذکر است این استاندارد جایگزین استاندارد قدیمی ISIRI-3995 و استاندارد ISO10545-4 شده است.
این استاندارد برای سرامیک های کف و دیوار فضاهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود.

۴- استاندارد ملی ایران INSO-9169-6,7: تعیین مقاومت در برابر سایش عمقی (کاشی بدون لعاب) و سایش سطح (کاشی لعابدار)
لازم به ذکر است این دو استاندارد جایگزین استانداردهای قدیمی ISIRI-3997 و ISIRI-4003 شده اند.
این استانداردها برای سرامیک های اجرا شده در کف فضاهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شوند.

استاندارد سرامیک شیدارک

۵- استاندارد ملی ایران INSO-9169-11: تعیین در برابر انبساط حرارتی و رطوبتی کاشی های سرامیک (لعابدار)
لازم به ذکر است این استاندارد جایگزین استاندارد قدیمی ISIRI-4000 شده است.
این استاندارد برای سرامیک های کف و دیوار فضاهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود.

۶- استاندارد ملی INSO-9169-12: تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی کاشی های سرامیکی
لازم به ذکر است این استاندارد جایگزین استاندارد قدیمی ISIRI-4005 شده است.
این استاندارد برای سرامیک های کف و دیوار فضاهای خارجی ساختمان استفاده می شود.

علاوه بر استانداردهای فوق، آزمایشهای اختیاری زیر نیز برای تعیین خواص فیزیکی سرامیکها وجود دارد:

شماره استاندارد استاندارد قدیمی شرح مورد مصرف
INSO-9169-8 ISIRI-3998 ضریب انبساط حرارتی خطی سرامیک های کف و دیوار فضای داخلی و خارجی
INSO-9169-9 ISIRI-3999 مقاومت در برابر شوک حرارتی سرامیک های کف و دیوار فضای داخلی و خارجی
INSO-9169-10 ISIRI-4004 انبساط رطوبتی سرامیک های کف و دیوار فضای داخلی و خارجی
INSO-9169-16 ISO 10545-16 تفاوت رنگهای جزئی کاشی ها سرامیک های کف و دیوار فضای داخلی و خارجی
INSO-9169-5 ISO 10545-5 مقاومت در برابر ضریه سرامیک های کف فضای داخلی و خارجی

ج) خواص شیمیایی
۷- استاندارد ملی INSO-6200: تعیین مقاومت در برابر لکه گذاری کاشی های سرامیکی
این استاندارد برای سرامیک های کف و دیوار فضاهای خارجی ساختمان استفاده می شود و انجام آن برای کاشی های بدون لعاب اختیاری است.

۸- استاندارد ISO 10545-13: تعیین مقاومت در برابر اسید و بازهای رقیق و مقاومت در برابر شوینده های خانگی و نمک های استخر شنا
این استاندارد برای سرامیک های کف و دیوار فضاهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود و انجام آن در حالت اسید و بازهای قوی اختیاری است.
برای سرامیک های لعابدار، انجام آزمایش INSO-9169-15 با عنوان “تعیین سرب و کادمیم آزادشده از سطح لعاب برای کاشی های لعابدار” و برای همه مصارف اختیاری است.

جهت ارتقا سطح کیفی مطالب لطفا به مقاله فوق امتیاز دهید. جهت امتیاز دهی بر روی ستاره مورد نظر کلیک کنید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیاز میانگین این مطلب4٫75 می باشد.)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

error: