پارس آرای کوهستان – پارکت چوب بلوط طرح Old Grey

نوع چوب پارکت : بلوط

ضخامت پارکت : 20 میلیمتر

عرض پارکت : 137 میلیمتر

طول پارکت : 2220 میلیمتر

error: