پارس آرای کوهستان -پارکت چوب بلوط طرح Antique

نوع چوب پارکت : بلوط

ضخامت پارکت : 20 میلیمتر

عرض پارکت : 137 میلیمتر

طول پارکت : 2220 میلیمتر

error: