پارس آرای کوهستان – پارکت چوب بلوط طرح Mosaic

نوع چوب پارکت : بلوط

ضخامت پارکت : 8 میلیمتر

عرض پارکت : 23 میلیمتر

طول پارکت : 160 میلیمتر

error: