خدمات مهندسی شیدارک به کارفرما

خدمات حوزه مهندسی خرید

Purchase Engineer

بازگشت به صفحه مشاوره

خدمات حوزه مهندسی خرید

امروزه بسیاری از پروژه ها و کافرمایان اهمیت وجود تیم مهندسی خرید را احساس می کنند. مهندسی خرید به زبان ساده شامل یک تیم از مهندسین با تجربه است که بتواند بین خروجی نقشه ها، استانداردها، مواد و مصالح از یک سو و مصالح و تجهیزات موجود در بازار (داخلی و بین المللی) از سوی دیگر ارتباط مناسب ایجاد کند و پل بین مهندسی و بازار محصولات باشد.
تیم مهندسی خرید با اطلاع از نقشه ها و شناخت بازار، ضمن رعایت الزامات فنی و مهندسی، کالای مناسب پروژه را از برندها و شرکتهای باکیفیت برای خرید پیشنهاد می دهد.
شیدارک در حوزه مهندسی خرید برای تامین مصالح پروژه در همه دیسیپلین ها (معماری، ابنیه، برق و مکانیک) خدمات زیر را ارائه می دهد:

 • نهایی سازی مشخصات فنی کالای مندرج در نقشه ها و تهیه مدارک فنی مصالح برای پروژه
 • تعیین مقادیر و احجام کالاهای پروژه به تفکیک فضاها
 • بررسی و تعیین تامین کننده های واجد صلاحیت (داخلی و خارجی)
 • هدایت پیمانکاران EPC در حوزه مهندسی خرید
 • ارائه خدمات فنی به تیم کارفرما و نظارت عالیه برای نهایی سازی قراردادهای خرید

خروجی اقدامات فوق در قالب یک سند مهندسی به نام برگه اطلاعاتی کالای پروژه ثبت می شود و پس از تائید مدیران پروژه جزو اسناد پشتیبان پروژه می باشد.
توضیح آنکه مدارک پشتیبان خدمات مهندسی خرید شامل ۱) فرم برگه اطلاعاتی کالا ۲) فرم کنترلی مشخصات و مدارک تامین کننده و ۳) فرم ارزیابی تامین کننده می باشد که فراخور پروژه در اختیار کارفرمایان و پیمانکاران قرارداده شده و برای آنها تکمیل می گردد.

خدمات حوزه کنترل کیفیت و نظارت

شیدارک در حوزه کنترل کیفیت و نظارت، به تفکیک در دو بخش ۱) مواد و مصالح ورودی به پروژه و ۲) عملیات اجرایی ساختمان خدمات زیر را ارائه می دهد.

 • تهیه پروتکل و گردش کار برای نمونه گیری از مصالح ورودی به پروژه جهت انجام حداقل آزمایشهای کیفی لازم
 • تهیه ITP (مدرک بازرسی و تست مصالح ورودی) برای محصولات (متریال) پروژه
 • ارائه لیست آزمایشگاههای معتبر و همکار استاندارد (ISO 17025) جهت انجام آزمایش های لازم روی مصالح ورودی (نوع آزمایش و استانداردها در برگه های اطلاعاتی آمده است) و انجام مکاتبات لازم با آنها جهت ارائه خدمات و …
 • بررسی کیفی محصولات ورودی به پروژه و تائید/عدم تائید آنها
 • تهیه و ارائه پکیج کامل چک لیست های لازم برای کنترل و بازرسی از عملیات در حال اجرا برای همه فعالیتهای پروژه و در همه دیسیپلین ها
 • تهیه دستورالعمل های کنترل کیفی عملیات و شخصی سازی Customize کردن آنها مختص پروژه

 خدمات حوزه جمع آوری مدارک پروژه (فاینال بوک)

از آنجا که یکی از خروجی های مهم پروژه گردآوری مدارک و اسناد پروژه در قالب فاینال بوک است، شیدارک در این حوزه خدمات بشرح زیر را ارائه می دهد:

 • تهیه لیست تجهیزات پروژه برای تهیه کتاب فاینال بوک و ارائه جانمایی آنها جهت ارائه به بهره بردار به همراه کدگذاری تجهیزات
 • هماهنگی جهت اخذ و تهیه دستورالعمل های تعمیر و نگهداری از تامین کننده های تجهیزات، بررسی، تائید و ارائه آنها به بهره بردار/کارفرما
 • تهیه/اخذ لیست قطعات یدکی و شارژ انبار بهره برداری
 • تهیه دستورالعمل چگونگی انبارش مواد و مصالح برای ارائه به بهره بردار/کارفرما