مجله دنیای سرامیک

نام مجله: Ceramic World
وبسایت مجله: www.Ceramicworldweb.it
آدرس و کشور ناشر: ایتالیا، شهر باگیووارا (
TILE EDIZIONI S.r.l., Via Fossa Buracchione, 84, 41126 Baggiovara (MO) – Italy Phone: +39 059 512103 Fax: +39 059 512157)
زمینه فعالیت: به صورت تخصصی دنیای سرامیکها، تامین کنندگان، تجهیزات و دستگاههای تولید را بررسی می کند.
خلاصه درباره مجله: این مجله به صورت تخصصی از سال ۲۰۱۵ در ایتالیا در زمینه سرامیک ها توسط سایت دنیای سرامیک منتشر گردید. با گذشت زمان و پس از یکسال، مدیریت مجله تصمیم گرفتند که انتشار مجلات را به صورت جداگانه برای برخی از کشورها نیز داشته باشند که می توان به روسیه، چین، هند و ایران اشاره کرد. محتویات مجله شامل اخبار و مقالات، تکنولوژی های نوین، دستگاهها و تجهیزات مرتبط با صنعت تولید سرامیک می باشد. همچنین مصاحبه با شرکتهای تولیدی، برندهای معتبر سرامیک ها، گزارشات مالی و اقتصادی کارخانه ها و … به صورت مصاحبه با مدیران شرکتها در بخش هایی از مجله دیده می شود.
انتشار مجله در ایران به صورت تقریبا دوماهانه می باشد و با مدیریت آقای مجید محصصیان می باشد که تحت نظارت و پوشش دنیای سرامیک ایتالیا فعالیت می کنند.

مجله دنیای سرامیک شماره ۲۱-اسفند ۹۴

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

مجله دنیای سرامیک شماره ۲۶-اسفند ۹۵

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

مجله دنیای سرامیک شماره ۲۷-خرداد ۹۶

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

مجله دنیای سرامیک شماره ۲۸-شهریور ۹۶

[wcm_restrict]

لینک دانلود

[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

مجله دنیای سرامیک شماره ۲۹-آبان ۹۶

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

مجله دنیای سرامیک شماره ۳۰-دی ۹۶

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

مجله دنیای سرامیک شماره ۳۱-اسفند ۹۶

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

مجله دنیای سرامیک شماره ۳۲-خرداد ۹۷

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]