مجله HALBMOND

مجله the carpet magazine یا (The HTW design carpet magazine) مجله ایست که توسط شرکت HALBMOND که خود از تولید کنندگان بنام موکت است منتشر می شود و به بررسی آخرین دستاوردهای دنیای موکت می پردازد.
در این مجله همچنین می توانید درباره آخرین پروژه های اجرا شد، توسط شرکتHALBMON مطالبی را مطالعه کنید.

مجله موکت شیدارک

HALBMOND No02-2005

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No04-2005

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No06-2006

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No07-2006

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No09-2007

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No10-2007

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No11-2007

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]
مجله موکت شیدارک

HALBMOND No13-2009

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No15-2009

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No16-2009

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No17-2010

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No18-2011

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No19-2011

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No20-2012

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

HALBMOND No21-2013

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]